Copyright

Copyright © 2021, Taraxacum BV, Kockengen. Alle rechten voorbehouden.

Algemeen

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Taraxacum of van expliciet genoemde eigenaren. Zij worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.

Gebruik

Het is niet toegestaan om delen of het geheel van de inhoud van deze website in welke vorm dan ook te verspreiden of te vermeerderen, behalve
(a) afdrukken of downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik
(b) de inhoud kopiëren voor derden voor hun eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik, doch slechts in ongewijzigde vorm en met verwijzing naar deze website als bron.
Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het verboden om de inhoud commercieel te verspreiden of te gebruiken, over te dragen aan of op te slaan in een andere website of in enig ander informatiesysteem.

Copyright derden

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Voor zover gegevens van derden worden gebruikt zijn deze in principe rechtenvrij of door ons in licentie verkregen.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen valt niet uit te sluiten dat onbedoeld enig materiaal is gebruikt waarop derden rechten kunnen doen gelden. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op, zodat wij direct de website daarop kunnen aanpassen.